Cum se obţine Autorizaţia de securitate la incendiu pentru construcţiile şi amenajările care îşi schimbă destinaţia după darea în exploatare?


Documentele ce stau la baza începerii unei construcţii sunt Certificatul de urbanism şi Autorizaţia de construire, dar există situaţii când, după finalizarea lor, beneficiarul schimbă destinaţia pentru clădirea în cauză. La schimbarea destinaţiei pentru categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu aprobate cu Hotărârea Guvernului României Nr. 1739/2006, la care nu este necesară Autorizaţia de construire, beneficiarii au posibilitatea de a solicita Autorizaţia de securitate la incendiu în baza următoarelor documente:

a) cerere-tip – două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original, atunci când s-a emis, sau documentaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c) – f) – două exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) opisul cu documentele depuse – două exemplare;

d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi, după caz, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu” – două exemplare.

Art. 9 alin. (2) din OMAI 3/2011 prevede:

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” privind schimbarea destinaţiei/modernizării sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu – două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;

f) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor – două exemplare.

Locotenent Adriana MARGHESCU

Informare şi relaţii publice în cadrul ISU „Semenic” Caraş-Severin