Aeroportul Caransebeş rămâne la sol!


În cadrul ultimei şedinţe a Comisiei de Dialog Social, reprezentanţii Consiliului Judeţean Caraş-Severin au făcut o informare privind Aeroportul Caransebeș – stadiul actual în ceea ce privește proprietatea și utilitatea, precum și referitoare la strategia de dezvoltare pentru viitorul apropiat. Redăm în continuare un rezumat al raportului, cu atât mai mult cu cât subiectul este unul de actualitate, în ultima perioadă Gabriel Olariu arătându-şi disponibilitatea de a investi într-un liceu care să pregătească tehnicieni şi mecanici de aviaţie în municipiul de pe malurile Timişului şi Sebeşului.

Astfel – se arată în document –, S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. a luat ființă la data de 26.10.1998, având ca unic acționar Consiliul Județean Caraș-Severin, entitate care a preluat elementele de bilanț de la Regia Autonomă „Aeroportul Caransebeș”.

Ulterior, S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. a trecut în proprietatea S.C. Argirom Internațional S.A., în baza Contractului de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni Nr. 8653/08.11.2002, încheiat între Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi respectiva firmă. Mai exact, Consiliul Județean Caraș-Severin a vândut către S.C. Argirom Internațional S.A. un număr de 249 de acțiuni, reprezentând 100% din valoarea nominală a capitalului social subscris al S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., fapt pentru care întregul document contractual a avut valoare de cesiune de acțiuni. Guvernul României a transmis imobilele situate în municipiul Caransebeș, din proprietatea publică a Statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în proprietatea publică a Județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin. În fapt, s-au transmis scriptic construcții și teren în suprafață totală de 203,10 ha. La data de 20.05.2003, s-a încheiat Protocolul de predare-primire a bunurilor transmise (teren și construcții). Hotărârea Guvernului Nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, cuprindea ansamblul de imobile sub denumirea sintetică „Aeroport Caransebeș” (fosta U.M. 01886) compusă din 35 de corpuri de clădiri, cu suprafaţa construită de 11.471 mp, suprafaţă totală – 203,10 ha.

La data preluării de către S.C. Argirom Internațional S.A., S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. avea în proprietate: platforma de staționare a aeronavelor, clădirea terminalului de pasageri (aerogară pasageri), clădiri anexe (atelier, turn control și remiză PSI) și echipamente de deservire cu o vădită uzură morală și tehnică, necorespunzătoare pentru aviația civilă.

În proprietatea și în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin se aflau: pista de decolare-aterizare, căile de rulare, zonele de siguranță ale pistei (zonele laterale și prelungirile degajate) și ale căilor de rulare, turnul de control, platforma meteo, platforma auto, precum și hangarele cu platformele aferente de parcare a aeronavelor (imobile aflate inițial în administrarea Aviației militare), teren în suprafață de 197,10 ha, preluat în cursul anului 2003 de la Ministerul Apărării Naționale (deși documentele de preluare fac referire la 203,10 ha, Consiliul Județean Caraș-Severin a preluat efectiv doar 197,10 ha, întrucât pe 6 ha au continuat și continuă să funcționeze și în prezent obiective militare ale Ministerului Apărării Naționale).

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, S.C. Argirom Internațional S.A. și-a asumat obligația de a realiza, pe o perioadă determinată de 4 ani, investiții în sumă totală de 2.073.300 de dolari. De asemenea, în conformitate cu documentul contractual avut în vedere, societăţii Argirom Internațional S.A. îi revenea obligația de a păstra obiectul principal de activitate, respectiv activitatea aeroportuară și deservirea la sol a aeronavelor, cu posibilitatea schimbării obiectului de activitate al S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. numai pentru motive temeinice și doar cu avizul Autorității Civile Aeronautice și al Consiliului Județean Caraș-Severin.

Printr-o Hotărâre din 2007, Consiliul Judeţean a aprobat concesionarea terenului necesar folosirii și exploatării pistei, imobil cu o suprafață de 126 ha, fapt concretizat de altfel prin încheierea unui contract de concesiune, document semnat pentru o perioadă de 30 de ani. Obiectul concesiunii îl constituia terenul necesar folosirii și exploatării pistei, în suprafață de 126 ha, pentru o perioadă de 30 de ani, redevența fiind stabilită la suma de 178.000 de lei anual, şi s-au instituit o serie de obligații imperative.

În ceea ce priveşte acţionariatul de la S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., acesta este compus din: S.C. Argirom Internațional SA (faliment) cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 22,807%, S.C. Excav-Prod S.R.L. (insolvență) cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 74,583%, şi trei persoane fizice.

Printr-o Hotărâre a Consiliului Judeţean, Hangarul Nr. 1, în suprafață de 1.660 mp, și respectiv Blocul Alimentar, cu suprafaţa de 428 mp, rămâneau în administrarea Consiliului Local Caransebeș pentru desfășurarea activității Aeroclubului Caransebeș.

În luna septembrie 2011, Consiliul Județean Caraș-Severin a predat către S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. atât terenul în suprafață de 197,10 ha, cât și pista și cele 36 de clădiri construite pe acest teren (imobile aparținând fostei U.M. 01886 Caransebeș – 3 hangare, dormitoare, cantină, spații de instruire, depozite, magazii etc.), cu excepția Hangarului Nr. 1 și a Blocului Alimentar.

În acest context, Consiliul Județean Caraș-Severin și-a exercitat dreptul de a inspecta obiectul concesiunii, cu atât mai mult cu cât și-a îndeplinit toate obligațiile asumate în calitate de concedent. Rezultatele verificărilor efectuate, cu privire la modul de exploatare a obiectului concesiunii, au denotat intenția concesionarului de a desfășura activități preponderent agrozootehnice în perimetrul concesionat, și nicidecum activități aeroportuare, de unde a rezultat faptul că S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. nu și-a îndeplinit și nu își îndeplinește nici în prezent aceste obligații contractuale.

Astfel, inspectarea bunurilor concesionate a evidențiat faptul că acestea nu au fost renovate/reabilitate față de starea în care au fost preluate de către concesionar, majoritatea construcțiilor aflându-se într-o stare avansată de degradare, stare datorată neluării măsurilor de conservare necesare și/sau neutilizării imobilelor respective. De altfel, la data controlului, într-o situație similară se aflau și pistele, precum și căile de rulare ale aeroportului, obiective care erau parțial neîntreținute, având iarbă între rosturi, degradări ale suprafețelor de rulare (fisuri/spărturi/denivelări), unele dintre ele fiind parțial distruse (Căile de rulare Delta, Charlie). Singurele excepții de la situația prezentată anterior le-au reprezentat Pavilionul administrativ (complet reabilitat) și Turnul de control nou (parțial renovat), dar care nu puteau concura suma fictivă „investită”. Concesionarul a înțeles să-și reabiliteze doar cele două clădiri proprietate proprie, celelalte bunuri (clădiri) date în concesiune nebucurându-se de acelaşi tratament, acestea degradându-se continuu, sarcina conservării bunurilor transmise nefiind îndeplinită.

În ceea ce priveşte investițiile pe care S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. pretinde că le-a realizat, un proces-verbal de recepție din anul 2010 (valoarea investiției fiind în sumă de 3,1 milioane de lei) reprezintă un veritabil proces-verbal de recepție parțială de investiții, fiind urmat de un alt proces-verbal de recepție parțială, după aproximativ un an, care conține și valoarea declarată a investiției, respectiv suma de 3,4 milioane de lei, la care se adaugă TVA, ambele încălcând legea, fiind recepţii parţiale, şi nu la terminarea lucrărilor, şi mai ales nu s-au făcut niciodată recepţii finale la expirarea perioadei de garanţie.

Un alt element interesant îl reprezintă faptul că, dintre cei cinci membri ai Comisiei de recepție, doi au fost condamnați definitiv pentru fapte de corupție, în speță președintele Ionesie Ghiorghioni și unul dintre membri, Ianăș Roșeți, iar ceilalți trei au dat declarații care contrazic efectiv obiectivitatea și imparţialitatea lor, în constatarea așa-ziselor investiții.

Un alt element de natură să creeze îndoială îl reprezintă natura lucrărilor, și mai ales cuantumul acestora, aici fiind vorba de reabilitarea sistemului de canalizare, cu un deviz a cărui valoare este de 144. 990 de lei, un altul privitor la lucrările de defrișare, în sumă de 1,3 milioane de lei, al treilea deviz vizând curățarea rosturilor la pistele aeroportuare pe o suprafață de 2 km, rezultând că au fost curățați 99.000 metri liniari, acest lucru însemnând că au fost colmatate „manual” rosturile de pe o distanță echivalentă cu 99 km.

În ceea ce privește exploatarea bunurilor concesionate, verificările efectuate au relevat faptul că activitățile aeroportuare de profil se desfășoară ocazional, și nu datorită societății concesionare, la data controlului concesionarul motivându-şi activitatea aeroportuară deosebit de redusă prin faptul că în perimetrul Aeroportului Caransebeș (chiar în proximitatea platformei pentru avioane și a pistei principale) funcționează o Unitate de jandarmi și respectiv Unitatea Specială de Aviație Caransebeș, entități militarizate al căror regim de funcționare influențează în mod negativ activitatea aeroportuară a aeroportului civil.

În informare se mai arată că S.C. Excav Prod S.R.L a încercat în prima instanţă la care se judeca această cauză tertipuri repetate, fie prin terți interpuși, fie prin administratorul judiciar, lansând numeroase propuneri de tranzacții, ajungându-se la Curtea de Apel Timișoara, care a dispus rejudecarea pricinii. Având în vedere gravitatea faptelor, respectiv ilegalitatea unor procese-verbale de recepție a lucrărilor, implicit a investițiilor (fictive) ,,realizate” asupra imobilului concesionat, certificate de fals şi de uz de fals, aspecte care se circumscriu într-o veritabilă măsluire a probatoriului în încercarea de a da o aparență de legalitate prezumtivelor investiții, și mai ales al cuantumului lor, Consiliul Judeţean a formulat o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție. Pe cale de consecință, prin Ordonanța emisă în septembrie 2017, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea cu rea-credință de documente false cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, evaziune fiscală și spălarea banilor.

În privința încălcării clauzelor Contractului de concesiune de către societatea concesionară, aceasta a motivat neîndeplinirea obiectului de activitate pe considerentul că nu i-a fost predată integral întreaga suprafață de teren, și anume litigiul pe suprafața de 3,93 ha din 197,10 ha, și nu poate obține autorizarea aeronautică. „Nimic mai fals, pe considerentul că cele 3,93 ha sunt situate periferic, pe de o parte, iar societatea concesionară și-a asumat din capul locului clarificarea regimului juridic pe această suprafață (dezmembrarea tuturor loturilor de teren concesionate), fapt care nu avea cum să îngrădească realizarea obiectului concesiunii, și anume folosirea și exploatarea pistei în mod exhaustiv aeroportuar. Mai mult, regimul juridic al celor 3,93 ha a fost clarificat, și în prezent este întabulat, terțele persoane fizice care au revendicat câteva parcele de teren amplasate perimetral în interiorul suprafeței concesionate pierzând defintiv litigiul cu Consiliul Județean, precum și de litigiul aflat pe rolul instanței pentru soluționarea cererii prin care Unitatea de jandarmi a solicitat acordarea unui drept de servitute care să le permită angajaților săi tranzitarea unor spații ale concesionarului spre și de la imobilele pe care le deține această entitate militarizată, litigiu care de asemenea a fost câștigat în instanță de către Consiliul Județean Caraș-Severin”, se mai arată în raport.

Un alt motiv invocat de concesionar îl reprezintă și faptul că în conul pistei principale, în afara incintei aeroportului, în zona de interdicţie de obstaculare, dar în proximitatea acestuia, Primăria municipiului Caransebeș a autorizat și este construită o antenă/releu de comunicație aparținând S.C. RCS-RDS S.A., aspect care nu poate fi imputat Consiliului Județean Caraș-Severin.

În altă ordine de idei, printr-o Adresă din 2015, Agenția Județeană de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Caraș-Severin a transmis Consiliului Județean faptul că S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. a solicitat acestei entități de specialitate acordarea unor plăți aferente suprafețelor de teren deținute. Având în vedere aceste aspecte, se poate constata că S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. a schimbat destinația obiectului concesiunii, implicându-se în activități cu specific agricol. Mai mult decât atât, existența la fața locului a două saivane de oi a evidențiat faptul că aceste construcții ar fi avut o utilizare zootehnică recentă.

În concluzie, având în vedere cele prezentate, precum și clauzele din conținutul Contractului de concesiune intervenit între Consiliul Județean Caraș-Severin și S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., se poate constata că, în derularea acestui acord contractual, S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. nu și-a îndeplinit obligațiile asumate De asemenea, concesionarul nu a asigurat exploatarea eficace, în regim de permanență și continuitate, a obiectului concesiunii, neadministrându-l și neconservându-l ca un bun proprietar. În plus, S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. nu a mai plătit concedentului redevenţa datorată şi nici majorările de întârziere aferente acesteia încă din data de 30 seprembrie 2015, suma datorată fiind în prezent de 1,038 milioane de lei.

Chiar și în aceste condiții, în care nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale care îi reveneau, în calitate de concesionar, printr-o cerere înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. a solicitat în principal suspendarea Contractului de concesiune încheiat în 2007, pentru ca în subsidiar să solicite rezilierea acestui contract și acordarea de daune morale în cuantum egal cu plata sumelor datorate ca și redevență, și respectiv a sumelor pretins a fi investite în bunul concesionat. În altă ordine de idei, pe tot parcursul judecării recursului la Curtea de Apel Timișoara, S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. și respectiv S.C. Excav Prod S.R.L. au încercat fie direct, fie prin interpuși, să stingă litigiul aflat în stare de judecată.

Astfel, prin Adresa Nr. 61/22.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Caraș-Severin sub nr. 9261/23.05.2017, S.C. «Aeroportul Caransebeș» S.A. și-a exprimat disponibilitatea «pentru organizarea unei întâlniri pentru negocierea unei eventuale variante de soluționare amiabilă a litigiului ce face obiectul Dosarului Nr. 1030/115/2016 al Tribunalului Caraș-Severin». Pe cale de consecință, prin Adresa Nr. 10325/12.06.2018, Consiliul Județean Caraș-Severin a admis posibilitatea organizării unei întâlniri în acest sens, însă a condiționat acest demers de îndeplinirea de către S.C. «Aeroportul Caransebeș» S.A. a tuturor obligațiilor contractuale pe care și le-a asumat în calitate de concesionar, în special îndatorirea de a proceda la plata sumelor bănești datorate concedentului (reprezentând contravaloarea redevenței și respectiv a majorărilor de întârziere). Ulterior, prin Adresa Nr. 98/30.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Caraș-Severin sub nr. 17.670/13.09.2017, S.C. «Ausnit, Olariu și Asociații» S.R.L. și-a exprimat opțiunea de a prelua pachetul majoritar de acțiuni al S.C. «Aeroportul Caransebeș» S.A., precum și de a dezvolta un aeroport la standarde europene în județul Caraș-Severin, sub condiția soluționării situațiilor contractuale și litigioase dintre societatea comercială concesionară și Consiliul Județean Caraș-Severin, prin realizarea unei tranzacții. Ca atare, prin Adresa Nr. 18.709/26.09.2017, Consiliul Județean Caraș-Severin a respins oferta S.C. «Ausnit, Olariu și Asociații» S.R.L., învederându-i totodată motivele de fapt și de drept care susțin această decizie”, se mai arată în informare.

De asemenea, Cabinetul Individual de Insolvență Mircea Boboșa, în calitate de administrator judiciar al S.C. Excav Prod S.R.L., a reiterat cererea S.C. „Ausnit, Olariu și Asociații» S.R.L., solicitând o întâlnire între părțile litigante, în scopul soluționării litigiului aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, prin intermediul unei tranzacții. Menținându-și punctul de vedere formulat către S.C. „Ausnit, Olariu și Asociații” S.R.L., Consiliul Județean Caraș-Severin a răspuns Cabinetului Individual de Insolvență Mircea Boboșa, motivându-și totodată refuzul de a proceda la tranzacția solicitată.

Consiliul Judeţean afirmă că s-a încercat folosirea unei facturi fiscale fictive care să certifice ipoteticele investiții ale S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., fără ca această societate comercială să învedereze instanței de fond că factura fiscală în cauză a fost anulată. Ca atare, Curtea de Apel Timișoara a pronunțat o hotărâre judecătorească prin care a admis recursul formulat de către Consiliul Județean Caraș-Severin, dispunând trimiterea cauzei în vederea soluționării fondului la aceeași instanță, respectiv la Tribunalul Caraș-Severin.

În privința strategiei de dezvoltare a aeroportului din municipiul Caransebeș pentru viitorul apropiat, Consiliul Judeţean consideră că degrevarea de sarcini a imobilului care compune ansamblul de bunuri din incinta aeroportului din municipiul Caransebeș reprezintă prioritatea imediată a instituţiei, pe considerentul că societatea concesionară nu poate asigura obiectul concesiunii, declară investiții fictive cu scopul evident flagrant de a obține un folos necuvenit care să conducă la o îmbogățire fără justă cauză, mai mult din bani publici. De asemenea, apreciază că interesul public nu poate fi satisfăcut decât prin încetarea contractului de concesiune cu societatea concesionară.

Ultimele episoade publicate în presa locală, referitoare la «liceu privat de aviație militară», «schrott de avioane» și «centru cargo și charter pentru mărfuri», subliniază o preocupare a unui investitor privat, dar care vine oarecum în contradicție cu obiectul concesiunii. Clauzele contractului de concesiune sunt imperative, în sensul că, potrivit art. 13 din contractul prin care s-a constituit dreptul real, se statuează, cităm: «Concesionarul nu va subconcesiona și nu va cesiona unei terțe persoane bunul preluat prin concesiune, respectiv contractul de concesiune» , ori asocierea dintre S.C. «Aeroportul Caransebeș» S.A. cu S.C. «Oneric» S.R.L. (firma omului de afaceri Daniel Olariu) încalcă prevederile clauzei precitate. Mai mult, toate cele trei inițiative invocate încalcă alte clauze din contractul de concesiune, respectiv clauza «să utilizeze bunul concesionat potrivit destinației acestuia» și/sau «concesionarul va menține destinația bunului dobândit prin concesiune și va răspunde de utilizarea, administrarea și conservarea lui ca un bun proprietar». Niciunul dintre obiectivele enunțate nu respectă obiectul exhaustiv al Contractului de concesiune dedicat activităţilor aeroportuare, şi nu conexe necesare exploatării pistei. În acest context, activitățile complementare obiectivului concesiunii, în sensul celor precizate, exced în mod categoric și flagrant obiectului contractului de concesiune”, se mai arată în informare.

Bogdan NAUM