A N U N Ţ


privind organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector debutant, din cadrul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Bucoşniţa

Primăria comunei Bucoşniţa, judeţul Caraş-Severin, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector debutant, în cadrul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Bucoşniţa, din aparatul de specialitate al primarului comunei Bucoşniţa.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Bucoşniţa, judeţul Caraş-Severin, din localitatea Bucoşniţa, nr. 154, după următorul program:

 1. proba scrisă – se va desfăşura în data de 25.03.2013, cu începere de la ora 10.00;

 2. interviul – se va desfăşura în data de 27.03.2013, cu începere de la ora 10.00.

 1. Condiţii de participare la concurs/examen:

 1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. cunoştinţe bune de limbă română;
 3. cunoştinţe de limbă engleză – nivel mediu;
 4. cunoştinţe bune de utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office.

 

 1. Actele solicitate candidaţilor în vederea înscrierii la concurs/examen sunt:

  1. cerere de înscriere la concurs/examen adresată primarului comunei Bucoşniţa;

  2. copia actului de identitate;

  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări etc.;

  4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

  5. cazierul judiciar;

  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  7. curriculum vitae.

Actele solicitate candidaţilor în vederea înscrierii la concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul, de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 1. Bibliografia pentru concurs/examen este următoarea:

 1. Legea Nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată;

 2. Legea Nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor:

 3. Legea Nr. 195/ 20.04.2001 – Legea voluntariatului;

 4. HG 1489/2004 – organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;

 5. Ordinul Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

 6. Legea Nr. 481/2004 privind protecţia civilă;

 7. Hotărârea Nr. 1579/08.12.2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

 8. Ordonanţa Nr. 88/30.08.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea Nr. 363/2002;

 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al situaţiilor de urgenţă;

 10. Ordinul Nr. 712/23.06.2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

 1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs/examen

Dosarele de înscriere la concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Bucoşniţa, se depun personal de către candidaţi la sediul Primariei comunei Bucoşniţa, până cel mai târziu la data de 22.03.2013, ora 14.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Bucoşniţa, sau la telefon 0255/519400.