Nici nu ştim ce bine-o ducem…


În cadrul recentei şedinţe a Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin, Direcţia Judeţeană de Statistică a prezentat o informare privind principalii indicatori economici şi sociali în primul semestru al acestui an. Pentru încadrarea acestora în ansamblul acestei unităţi administrativ-teritoriale, s-a specificat că, cu o suprafaţă de 8.520 kmp (3,6% din teritoriul naţional), Caraş-Severinul ocupă locul 3 în ierarhia judeţelor României, după Timiş (8.697 kmp) şi Suceava (8.554 kmp) şi este unul dintre cele mai puţin dense teritorii administrative ale ţării. Cu cei 325.500 de locuitori, Caraş-Severinul se clasează pe locul 35 din punct de vedere al populaţiei după domiciliu şi pe penultimul loc (ultimul loc ocupându-l judeţul Tulcea) în ceea ce priveşte densitatea populaţiei (38,2 loc./kmp).

Această situaţie este determinată atât de structura reliefului (predominant muntos – 65,6%, suprafeţe împădurite – 45,4%), cât şi a scăderii dramatice a populaţiei din ultimii 25 de ani, ca urmare a sporului natural negativ şi soldului negativ al migraţiei.

La 1 ianuarie 2017, populaţia cu domiciliul în judeţ era mai mică cu 13% (48.700 persoane) decât cea înregistrată în 1992.

Populaţia urbană a judeţului are o pondere de 58,4% şi este concentrată în două municipii şi şase oraşe, în timp ce diferenţa de 41,6% este răspândită în 69 de comune.

Cu cei 159.400 de bărbaţi, judeţul ocupă locul 35 pe ţară, iar în ceea ce priveşte populaţia de sex feminin, al cărei număr este de 166.100, Caraş-Severinul este pe locul 34.

Ca populaţie care trăieşte în mediul urban, cu 190.200 de locuitori, judeţul este pe locul 27 la nivel naţional, iar la mediul rural pe locul 37, cu 135.300 de locuitori.

Revenind la principalii indicatori economici, în prezentare s-a arătat că volumul producţiei industriale totale în anul 2016 a înregistrat o creştere cu 8,6% faţă de cel realizat în anuI 2015. Producţia industrială (medie lunară) din semestrul I al acestui an a crescut cu 64,1% faţă de media anului 2010, cu 2,6% faţă de media anului 2016, şi s-a diminuat cu 1,3% faţă de semestrul I al anului trecut.

Caracterizând evoluţia veniturilor totale în anul 2016, provenite atât din activitǎţile principale, cât şi din cele secundare, indicele volumului cifrei de afaceri realizate de firmele cu profil industrial cu sediul in judeţul Caraş-Severin a crescut cu 7% faţǎ de anul 2015. În altă ordine de idei, cifra de afaceri din industrie realizată în semestrul I al acestui an (medie lunară) a crescut cu 60,9% faţă de media anului 2010, cu 0,9% faţă de media anului 2016, şi cu 0,8% faţă de semestrul I al anului trecut.

În ceea ce priveşte comerţul internaţional, în primele 5 luni ale anului 2017 exporturile au înregistrat o scădere faţă de perioada corespondentă din 2016, iar importurile au crescut. Valoarea exporturilor a fost de 142,9 milioane de euro, cu 4,4% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar importurile, cu cele 92,6 milioane de euro realizate, au crescut cu 1,5%.

În domeniul turismului, deşi în anul 2016 s-a înregistrat o creştere a numǎrului de turişti cazaţi cu 5,6% faţă de anul 2015, numǎrul de înnoptǎri s-a diminuat cu 3,2%. În ultimii 10 ani (2006-2016), judeţul Caraş-Severin a fost vizitat de 70.000 de turişti străini, cu o medie anuală de 6.400 de cazări. În anii 2015 şi 2016 se observă o creştere a numărului acestora cu 48,5% faţă de media anuală. În prima jumătate a anului curent, aproape 4.000 de turişti străini s-au cazat în structurile de primire turistică de pe teritoriul judeţului, s-a arătat în informarea prezentată de conducerea Direcţiai Judeţene de Statistică din Caraş-Severin.

În ceea ce priveşte forţa de muncă, la sfârşitul anului 2016, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin a fost de 56.300 de persoane, din care 55% îşi desfǎşurau activitatea în servicii, 41% în industrie şi construcţii, restul de 4% munceau în agriculturǎ, silvicultură şi servicii anexe. Faţǎ de sfârşitul anului 2016, numărul de salariaţi în luna iulie 2017 a crescut cu 2,6% (+1.471 persoane).

Câştigul salarial mediu brut în luna iunie 2017 a fost de 2.641 lei/persoanǎ, înregistrând o creştere cu 9,9% faţǎ de decembrie 2016 (2.403 lei/salariat) şi cu 21,4% faţă de iunie 2016 (2.176 lei/salariat), situându-se însă sub câştigul salarial mediu brut pe ţarǎ (3.313 lei/salariat).

Câştigul salarial mediu net în iunie 2017 s-a situat la nivelul de 1.899 lei/salariat, mai mare cu 8,9% faţǎ de sfârşitul anului 2016 (1.744 lei/salariat), crescând, de asemenea, cu 20,2%, faţă de luna iunie 2016 (1.580 lei/salariat), dar fiind iarăşi sub nivelul câştigului salarial mediu naţional (2.380 lei/salariat).

Şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltǎrii societǎţii, s-a mai arătat în prezentare, este rezultatul direct al proceselor de restructurare a economiei. În luna iunie 2017, în judeţul Caraş-Severin existau 2.436 de şomeri, 1.346 fiind bărbaţi şi 1.090 femei. Rata şomajului, la sfârşitul aceleiaşi perioade, a fost de 2,1%, identică cu cea de la sfârşitul anului 2016. Comparând rata şomajului din judeţ cu rata medie la nivel naţional, se observă că în judeţul Caraş-Severin aceasta este mai mică cu 2,1% .

În ceea ce priveşte un alt domeniu, s-a făcut cunoscut faptul că, în anul 2016, pe raza judeţului Caraş-Severin s-au terminat 130 de locuinţe, cu 44 mai puţin decât în anul 2015, 71 de locuinţe în urban, respectiv 59 locuinţe în rural. În semestrul I al acestui an s-au terminat 69 de locuinţe, cu 9 mai multe decât în prima jumătate a anului precedent.

În respectiva informare se mai arată că datele statistice disponibile la nivelul trimestrului IV al anului trecut relevă faptul cǎ în judeţul Caraş-Severin existau 73.729 de pensionari, cu 657 mai puţini decât în trimestrul IV al anului 2015. Pensia medie lunarǎ a crescut cu 4,8%, de la 881 lei/pensionar în trimestrul IV 2015, la 923 lei/pensionar în trimestrul IV 2016. În primul trimestru din 2017, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost de 73.452, iar pensia medie lunară de 971 de lei.

Un alt indicator prezentat a fost mişcarea naturală a populaţiei. Astfel, cele 956 de naşteri şi 2.225 de decese înregistrate în semestrul I al anului în curs au dus la un spor natural negativ (-1.269 de persoane), tendinţa de scǎdere a populaţiei manifestându-se continuu dupǎ anul 1990, cu efecte negative asupra demografiei judeţului.

Bianca METEŞ