H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2012ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞSEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2012

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, astăzi, 29.02.2012;

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre, precum şi raportul de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii Nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2012;

Luând în considerare prevederile Legii Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Cunoscând prevederile HCL al comunei Băuţar Nr. 1/2012 privind aprobarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2012;

Ţinând cont că la emiterea bugetului iniţial pe anul 2012 s-au omis ca surse bugetare restanţă impozit teren Composesorat Bucova cu suma de 31,76 mii lei, precum şi previziunea la impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal cu suma de 12,00 mii lei;

Influenţele arătate producându-se conform Legii Codului Fiscal pe trim. I, 2012 ;

Având în vedere faptul că în bugetul iniţial, conform Adresei emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin Nr. 22/12.01.2012 privind transmiterea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate, cheltuielile privind asistenţa socială (salarii asistenţi personali şi indemnizaţii persoane handicapate) au fost forţat repartizate pe trimestrul III şi IV al anului 2012, acestea acoperind o perioadă de 4 luni de zile;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a, ale art. 45, alin. 1, şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2012, după cum urmează:

VENITURI TOTAL …………………………………………………………………………………………..43,76 mii lei

Din care:

– impozit teren persoane juridice ………………………………………………………………31,76 mii lei

– impozit pe venit din transfer prop. imobiliare din patrim. pers……………………..12,00 mii lei

CHELTUIELI TOTAL ……………………………………………………………………………………..43,76 mii lei

Din care:

1. Asistenţă socială total…………………………………………………………………………….43,76 mii lei

Din care:

– cheltuieli personal salarii asist. personali…………………………………………. 4,79 mii lei

– ajutoare sociale ……………………………………………………………………………..38,97 mii lei

din care:

– indemnizaţie pers. handicap……………………………………………….22,77 mii lei

– ajutor încălzire………………………………………………………………….14,20 mii lei

– ajutor de urgenţă ………………………………………………………………..2,00 mii lei

– Se diminuează cheltuielile la capitolul „Administraţie publică – bunuri şi servicii – reparaţii curente”, cu suma de 10,00 mii lei pe trimestrul I şi se majorează capitolul „Asistenţă socială – cheltuieli personal” cu suma de 10,00 mii lei pe trimestrul I;

– Se diminuează cheltuielile la capitolul „Gospodărire comunală – bunuri şi servicii – iluminat public”, cu suma de 10,00 mii lei pe trimestrul I şi se majorează capitolul „Asistenţă socială – cheltuieli personal” cu suma de 10,00 mii lei pe trimestrul I;

– La capitolul „Transporturi – bunuri şi servicii – renovări curente drumuri agricole” , în suma de 30,00 mii lei se transferă la titlul „Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă” pentru plata cotei de 0,7% din valoarea lucrărilor autorizate la „Modernizare drumuri comunale” în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii, transferul făcându-se cu prevederile trimestriale iniţiale;

– La capitolul „Transporturi” propunem redirecţionarea sumei de 10,00 mii lei, prevăzută în bugetul iniţial pentru confecţionare indicatoare străzi comunale, spre plata serviciilor de curăţare a zăpezii căzute în luna februarie 2012, plata respectându-se după planificarea iniţială a cheltuielilor diminuate.

În urma HCL din luna ianuarie 2012 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale la unii cetăţeni, bugetul local al comunei Băuţar se diminuează pe trimestrul I 2012, la VENITURI, cu suma de 2,00 mii lei, şi la partea de CHELTUIELI cu suma de 2,00 mii lei, la următoarele capitole bugetare:

– impozit clădiri ……………………………………………………………………………………….- 0,10 mii lei

– impozit teren persoane fizice ………………………………………………………………….- 0,10 mii lei

– mijloace transport persoane fizice…………………………………………………………..- 1,40 mii lei

– taxă salubrizare ……………………………………………………………………………………..- 0,40 mii lei

– Administraţie publică total ……………………………………………………………………..-1,60 mii lei

Din care:

– reparaţii curente ………………………………………………………………………….-1,60 mii lei

– Protecţia mediului total………………………………………………………………- 0,40 mii lei

Din care:

– servicii salubrizare ………………………………………………………………………- 0,40 mii lei

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, şi doamna Boldea Cătălina – contabilul Consiliului Local.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48, alin. 2, ale art. 49, alin. 1 şi 2, şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5 din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată, la:

  • Instituţia Prefectului – judeţul Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Caraş-Severin;

  • Celor nominalizaţi în prezenta;

  • Se afişează la sediul Primăriei şi în locurile publice stabilite.

A V I Z A T

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Micşoni Trandafir Romulus Măran Ioan

NR. 3.

Băuţar, 29.02.2012.