H O T Ă R Â R E


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Băuţar

pentru anul 2012

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2012, cuantumul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 rămân aceleaşi, fiind cele prevăzute în Anexele 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Veniturile realizate din impozitele şi taxele locale prevăzute în Anexele 1-6 ale art. 1, precum şi penalităţile pentru neplată, se vor constitui surse de venituri proprii la bugetul local, conform prevederilor legale.

Art. 3. Se menţine delimitarea comunei Băuţar în două zone cu caracter multicomunal, astfel:

►Zona A – din care fac parte clădirile ce sunt construite de o parte şi de alta a D.N. 68, între calea ferată şi râul Bistra;

►Zona B – din care fac parte clădirile construite peste calea ferată şi râul Bistra.

Art. 4. Se menţine rangul IV pentru localitatea Băuţar şi rangul V pentru localităţile Bucova, Cornişoru şi Preveciori, localităţi aparţinătoare satului de reşedinţă de comună Băuţar.

Art. 5. Se aprobă, atât pentru terenul situat în intravilanul localităţii, cât şi pentru terenul situat în extravilan, Zona D, indiferent de categoria de folosinţă.

Art. 6. (1) Pentru plata anticipată a impozitelor pe clădiri şi teren, datorată pe întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31.03.2012, se stabileşte o bonificaţie de 10%.

(2) De această bonificaţie beneficiază şi deţinătorii de mijloace de transport persoane fizice care îşi achită taxa anuală până la data de 31.03.2012.

Art. 7. (1) Obligaţia calculării, urmăririi depunerii declaraţiilor, urmăririi şi încasării impozitelor şi taxelor locale de la contribuabili persoane fizice şi juridice, revine contabilului Consiliului Local al comunei Băuţar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

Sîrbu Domnosie                                      S E C R E T A R

Măran Ioan

NR. 16.

Băuţar, 30.05.2011.

 

În ediţiile viitoare ale ziarului, vom publica cele 6 Anexe ale art. 1 al acestei Hotărâri.