37 la sută din suprafața arabilă a județului – pârloagă!


În cadrul recentei ședințe a Colegiului Prefectural Caraș-Severin, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană a prezentat o informare privind activitatea instituției pe primele șase luni ale anului în curs.

Astfel – se arată în documentul respectiv –, în judeţul Caraş-Severin, conform Situaţiei statistice „Suprafaţa productivă de primăvară în anul 2015 (AGR 2 A)’’, la data de 30 iunie 2015, după modul de folosinţă, suprafaţa agricolă se prezintă în următoarea structură: suprafaţa agricolă totală – 396.915 ha, din care teren arabil 129.625 ha, păşuni naturale 179.349 ha, fâneţe naturale 76.392 ha, vii şi pepiniere viticole 772 ha, livezi şi pepiniere pomicole 10.765 ha, și arbuşti fructiferi 12 ha.

În anul 2015, suprafaţa arabilă a judeţului a fost cultivată cu următoarele culturi agricole: cereale pentru boabe – total 41.895 ha, din care grâu comun 12.764 ha, triticale de toamnă 848 ha, secară 44 ha, orz 527 ha, ovăz de primăvară 607 ha, porumb pentru boabe 26.245 ha, sorg pentru boabe 850 ha, mei 10 ha; leguminoase pentru boabe – total 42 ha cu mazăre; plante uleioase – total 11.326 ha, din care floarea soarelui 6.862 ha, rapiţă boabe 2.251 ha, soia boabe 2.128 ha, muştar 85 ha; cartofi de toamnă – 5.413 ha; legume de câmp şi în solarii 2.176 ha; plante de nutreţ – 20.175 ha; plante pentru producerea de seminţe – 272 ha; căpşunerii –7 ha. Astfel, suprafața totală a terenului arabil însămânţat este de 81.319 ha, iar a celui rămas neînsămânţat, de 48.306 ha.

Din analiza datelor prezentate anterior reiese faptul că cerealele pentru boabe, respectiv grâul şi porumbul, reprezintă ponderea cea mai mare din cadrul culturilor agricole, atât în cadrul gospodăriilor populaţiei, cât şi la societăţile agricole comerciale.

Cartofii de toamnă şi legumele de câmp predomină în sectorul gospodăriilor populaţiei, unde în majoritate sunt cultivate pentru consumul propriu, dar sunt anumite cantităţi care sunt dirijate pentru valorificare pe piaţă.

Un aspect negativ este faptul că 37 % din suprafaţa arabilă a judeţului nu a fost însămânţată, fenomen întîlnit în special în sectorul gospodăriilor populaţiei.

Păşunile şi fâneţele judeţului sunt folosite pentru păşunatul animalelor şi producerea de fânuri naturale, dar şi aici sunt mari rezerve, dată fiind încărcătura mică cu animale pe unitatea de suprafaţă, fenomen datorat declinului efectivelor de animale.

În ceea ce priveşte pomicultura existentă în judeţ, se remarcă faptul că din totalul patrimoniului pomicol, de 10.765 ha, numai 4.847 ha reprezintă livezile pe rod, restul fiind livezi în declin, livezi tinere neintrate pe rod, livezi nou plantate şi teren în pregătire pentru plantaţii pomicole, dar şi acestea sunt slab productive, majoritatea fiind îmbătrânite şi neîngrijite, fapt ce duce la obţinerea unor producţii diminuate de fructe.

Suprafaţa viticolă pe rod este 546 ha, unde sunt în cultură soiuri nobile, iar o parte mai mică cu soiuri hibride se află în sectorul gospodăriilor populaţiei din zona Moldova Nouă.

La sfârșitul lunii iunie, în judeţ s-a finalizat campania de recoltare a cerealelor păioase, unde au fost obţinute următoarele producţii medii la hectar: grâu – 4.133 kg/ha, cu o producţie totală de 52.751 tone; orz – 3.397 kg/ha, cu o producţie totală de 1.790 tone; triticale – 2.733 kg/ha, cu o producţie totală de 2.318 tone; ovăz – 1.593 kg/ha, cu o producţie totală de 1.303 tone; rapiţă pentru ulei – 1.207 kg/ha, cu o producţie totală de 2.717 tone; mazăre boabe – 3.333 kg/ha, cu o producţie totală de 140 de tone.

În agricultura ecologică, conform Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 1253, din 6 noiembrie 2013, în fiecare an, până la data de 30 iulie, operatorii care desfăşoară activităţi în agricultura ecologică au obligaţia să se înregistreze la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin intermediul compartimentului de specialitate din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană. Conform acestei prevederi în Caraș-Severin au fost înregistraţi un număr de 898 de operatori în agricultura ecologică, urmând introducerea în SIIAE – Sistemul Informatic Integrat pentru Agricultură Ecologică – a fişelor de înregistrare, producţiei animaliere şi a registrelor parcelare. Majoritatea producătorilor agricoli care s-au înregistrat la agricultura ecologică provin din comunele Cornereva, Domaşnea, Luncaviţa, Prigor, Slatina Timiş și Teregova, zone unde în mod real se practică agricultură ecologică, nefolosindu-se pesticide în activitatea agricolă.

Efectivele de animale existente Caraş-Severin, la data de 30 iunie, sunt: bovine – 35.309 capete, din care vaci şi juninci 22.695 capete; ovine – 336.364 capete, din care oi mame 204.325 capete; caprine – 31.219 capete, din care capre mame 16.164 capete; porcine 61.318 capete, din care scroafe 2.276 capete; păsări – 1.538.964 capete, din care ouătoare 790.250 capete; cabaline – 8.340 capete; albine – 56.250 de familii.

În primele şase luni ale anului 2015, au fost realizate următoarele producţii zootehnice: carne – 14.459 tone viu, din care bovine 1.191 tone viu, ovine 2.460 tone viu, caprine 367 tone viu, porcine 6.966 tone viu, păsări 3.475 tone viu; lapte de vacă – 522 mii hl; lapte de oaie – 164 mii hl; lapte de capră – 46 mii hl; lână – 509 tone; miere – 573 tone; ouă – 89.065 mii bucăți.

Este de remarcat faptul că producţia de lapte de vacă din zona Almăjului este valorificată prin Fabrica de procesare a laptelui din Prigor, iar din Valea Caraşului prin Fabrica de procesare a laptelui Oraviţa. Este regretabil că în celelalte zone unităţile de procesare şi-au închis activitatea, producătorii nemaiavând posibilitatea să-şi valorifice producţia de lapte. În general, valorificarea laptelui de vacă şi de oaie în judeţ se face sub formă de brânzeturi pe piaţa liberă şi prin unităţi de desfacere cu amănuntul.

Producţia de lână obţinută are la ora actuală o valorificare foarte slabă, nemaifiind solicitări pentru acest produs din partea beneficiarilor.

Bianca METEȘ