Necesitatea avizării/autorizării privind Protecţia civilă


Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale, din punct de vedere al Protecţiei civile, se realizează printr-un ansamblu de activităţi, stipulate în Legea 481/2004 republicată în anul 2008, privind Protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, printre acestea fiind şi construirea adăposturilor de protecţie civilă.

Avizele de Protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către Inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă. Avizele de Protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin Certificatele de urbanism, în vederea emiterii Autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii aprobate, potrivit legii, prin Hotărâre a Guvernului.

Categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice de protecţie civilă, precum şi adăposturile care se amenajează ca puncte de comandă se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, HGR Nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, modificată şi completată cu HGR Nr. 37/2006.

Informăm pe această cale toate persoanele implicate în proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor ce intră sub incidenţa HGR Nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, modificată şi completată cu HGR Nr. 37/2006, că actele necesare pentru obţinerea Avizului de Protecţie civilă se completează şi depun conform art. 18, alin. 1) din Ordinul 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.

Proiectarea, construirea şi amenajarea adăposturilor de protecţie civilă se realizează pe baza ,,Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi“, aprobate prin Decizia Nr. 177/ 1999 a Primului-Ministru.

Pentru construcţiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă,

cererile şi documentaţiile tehnice se depun, simultan, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic”.

Revenind la modificările apărute în Ordinul 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, vă informăm că modele-tip de cereri pentru solicitarea Avizelor/Autorizaţiilor de Protecţie civilă şi situaţiile în care se emit Avize/Autorizaţii de securitate la incendiu, se pot găsi pe situl www.isusemenic.ro.

Pentru depunerea documentaţiilor sau orice informaţie necesară, personalul Compartimentului avizare/autorizare vă stă la dispoziţie la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin, din Reşiţa, Str. Castanilor, nr. 123.

Compartimentul avizare/autorizare

Plutonier,

Ramona PĂUN