H O T Ă R Â R E


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Băuţar

pentru anul 2013

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin;

Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 la nivelul comunei Băuţar;

Ţinând seama de avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate, precum şi de raportul de specialitate întocmit de contabilul Consiliului Local;

Luând act de prevederile H.G. Nr. 956/2009 privind nivelul impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate începând cu anul fiscal 2013;

Cunoscând prevederile H.G. Nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, completată, modificată şi actualizată;

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Băuţar Nr. 16 din 30.05.2011 de aprobare a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012;

Văzând prevederile Legii Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, completată şi modificată;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi alin. 4, lit. c”, precum şi cele ale art. 45, alin. 1 din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2013, cuantumul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 sunt cele prevăzute în Anexele 1 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Veniturile realizate din impozitele şi taxele locale prevăzute în Anexele 1 – 6 ale art. 1, precum şi penalităţile pentru neplată, se vor constitui surse de venituri proprii la bugetul local, conform prevederilor legale.

Art. 3. Se menţine delimitarea comunei Băuţar în două zone cu caracter multicomunal, astfel:

►Zona A – din care fac parte clădirile ce sunt construite de o parte şi de alta a D.N. 68, între calea ferată şi râul Bistra;

►Zona B – din care fac parte clădirile construite peste calea ferată şi râul Bistra.

Art. 4. Se menţine rangul IV pentru localitatea Băuţar şi rangul V pentru localităţile Bucova, Cornişoru şi Preveciori, localităţi aparţinătoare satului de reşedinţă de comuna Băuţar.

Art. 5. Se aprobă atât pentru terenul situat în intravilanul localităţii, cât şi pentru terenul situat în extravilan, zona D, indiferent de categoria de folosinţă.

Art. 6. (1) Pentru plata anticipată a impozitelor pe clădiri şi teren datorată pe întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31.03.2013, se stabileşte o bonificaţie de 10%.

(2) De această bonificaţie beneficiază şi deţinătorii de mijloace de transport persoane fizice care îşi achită taxa anuală până la data de 31.03.2013.

Art. 7. (1) Obligaţia calculării, urmăririi depunerii declaraţiilor, urmăririi şi încasării impozitelor şi taxelor locale de la contribuabili persoane fizice şi juridice, revine contabilului Consiliului Local al comunei Băuţar.

Art. 8. Prezenta intră în vigoare şi se comunică, în baza prevederilor art. 48, alin. 2, ale art. 49, alin. 1 şi 2, şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5 din Legea Nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, completată şi modificată, la:

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin – Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ;

  • Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru publicare în MO al judeţului Caraş-Severin;

  • Primarului comunei Băuţar, contabilului Consiliului Local Băuţar şi secretarului comunei Băuţar;

  • Redacţiei săptămânalului de informare şi analiză Caraş-Severinul în 7 zile” pentru publicare;

  • Cetăţenilor comunei Băuţar, prin afişarea la sediul Primăriei şi în locurile publice stabilite, precum şi prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Caraş-Severin.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ S E C R E T A R,

Stăncioni Petru -Tudor Măran Ioan

 

 

 

 

 

NR. 16

Băuţar, 14.09.2012